English


 


 

PERSONDATAPOLITIK

for

JON PALLE BUHL ADVOKATFIRMA


1.         Registrering og behandling af personoplysninger

Jon Palle Buhl Advokatfirma, CVR nr. 17900285, (”Advokatfirmaet”) driver advokatvirksomhed fra adressen Valkendorfsgade 16, 1151 København K, og modtager som led heri personoplysninger om klienter og andre fysiske personer.


Advokatfirmaet er ansvarlig (dataansvarlig) for behandlingen af disse personoplysninger, og Advokatfirmaets behandling af personoplysningerne er underlagt vilkårene i denne Persondatapolitik.


2.        Hvilke personoplysninger opbevares og benyttes?

Advokatfirmaet behandler følgende kategorier af personoplysninger om klienter, klientens familiemedlemmer, modparter og andre fysiske personer:

Personoplysningerne behandles i digitaliseret og i nogle tilfælde fysisk form.


3.        Formålene med behandling

Advokatfirmaet behandler personoplysningerne med følgende formål:

Behandling af personoplysningerne vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opfylde det/de pågældende formål.


4.        Indsamling af persondata

Persondata, som behandles af Advokatfirmaet, vil være i) oplyst af den registrerede selv, ii) modtaget fra tredjemand, eksempelvis domstolene, offentlige myndigheder, modparter og disses advokater, vidner eller andre personer involveret i sager, der behandles af Advokatfirmaet, eller iii) indsamlet af Advokatfirmaet fra offentligt register, navnlig Tingbogen, Personbogen, CVR-registeret og CPR-registeret, eller iv) indsamlet af Advokatfirmaet fra andre offentlige kilder, herunder internettet.


5.        Grundlag for behandling af personoplysninger

Det retlige grundlag for Advokatfirmaets behandling af personoplysninger er en eller flere af følgende:


6.        Deling af personoplysninger

Følgende fysiske og juridiske personer vil i relevant omfang kunne få adgang til personoplysninger som led i Advokatfirmaets sagsbehandling:

Deling/videregivelse sker alene, hvor det er nødvendigt af hensyn til Advokatfirmaets behandling af en sag og hermed forbundne administrative og økonomisk begrundede opgaver, eksempelvis fakturering.


Personoplysninger kan, når det er relevant for sagsbehandlingen, overføres til andre lande både inden og uden for EU. Advokatfirmaet udvælger nøje sine samarbejdspartnere og lægger afgørende vægt på, at oplysninger om sager altid behandles fortroligt.


7.        Varighed af opbevaring

Advokatfirmaet opbevarer personoplysningerne, så længe de (i) er relevante for Advokatfirmaets varetagelse af hvervet, (ii) nødvendige til at imødegå eventuelle krav, der måtte blive rejst mod klinten eller Advokatfirmaet, og herudover (iii) så længe det er nødvendigt for at kunne varetage klientens interesser og imødekomme klientens behov. 


Personoplysningerne slettes som udgangspunkt 5 år efter sagens afslutning, men dette beror på en konkret vurdering i hver enkelt sag.


Der lægges ved denne vurdering vægt på karakteren af den bistand der ydes, dokumentationshensyn og den relevante lovgivning herunder navnlig bogføringsreglerne, reglerne om interessekonflikt og almindelige regler om forældelse af formueretlige krav, samt klientens behov for fremadrettet at kunne tilgå oplysningerne.


En klient kan til enhver tid opsige Advokatfirmaets hverv, ligesom en beskikkelse kan bringes til ophør af den beskikkende myndighed. Advokatfirmaet er imidlertid selv i denne situation underlagt en række regler og pligter, som gør det nødvendigt at opbevare personoplysningerne i en længere periode.


8.        Sikkerhedsforanstaltninger

Advokatfirmaet sikrer personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte den registrerede persons oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger.


Advokatfirmaet benytter Advosys (Unik System Design A/S) som systemleverandør og behandling og opbevaring af persondata sker på servere drevet og hostet af henholdsvis Microsoft og Sentia Denmark A/S.


Der er indgået databehandleraftaler, der garanterer de relevante, anbefalede og lovforeskrevne sikkerhedsforanstaltninger og deraf følgende beskyttelse af de persondata, der behandles af Advokatfirmaet.


Advokatfirmaet har fastlagt, at andre advokater og medarbejdere hos Advokatfirmaet alene må tilgå personoplysninger, i det omfang dette er relevant for sagsbehandlingen. De personer i Advokatfirmaet, der får adgang til personoplysninger, er underlagt tavshedspligt.


9.        Den registreredes rettigheder

Den fysiske person, som Advokatfirmaet opbevarer oplysninger om, herunder typisk klienten, har følgende rettigheder i forhold til Advokatfirmaet:

Advokatfirmaet vil ikke informere en person, som ikke er klient, om denne persondatapolitik, herunder personens rettigheder i henhold til dette pkt. 9, såfremt Advokatfirmaets behandling af personoplysningerne er omfattet af Advokatfirmaets tavshedspligt, og denne vil blive kompromitteret ved informationen.


10.     Ændring af persondatapolitik

Nærværende persondatapolitik vil løbende kunne justeres af Advokatfirmaet for at efterleve de til enhver tid gældende persondataregler.


11.      Kontakt

Hvis den registrerede har indvendinger mod Advokatfirmaets behandling af dennes personoplysninger, opfordres den registrerede til at kontakte Advokatfirmaet v/advokat Ulrich Birch Hartmann på: ubh@jpb.dk.


Den registrerede har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til sine rettigheder og over Advokatfirmaets behandling af den pågældendes personoplysninger. For yderligere oplysninger henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.


 


 


 


 

 


 


 

 
Advokatfirmaet Jon Palle Buhl     Valkendorfsgade 16     1151 København K     Telefon +45 3348 0000     Fax +45 3348 0048

Indstillinger for cookie-samtykke